Hot Sale Pharmacy sản phẩm tự nhiên cho cả gia đình ở Việt Nam | chất lượng sản phẩm
Lựa chọn thành phố
Chọn thành phố bạn cần
Xung quanh đồng hồ, hàng ngày

Chính sách bảo mật

Cổng thông tin của chúng tôi tôn trọng các quyền của khách hàng. Bảo mật nghiêm ngặt được tuân thủ khi đặt hàng. Thông tin được lưu trữ an toàn và bảo vệ khỏi việc truyền tải. Đồng ý với việc xử lý dữ liệu khách hàng chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ là đặt hàng trên trang web. Dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin cá nhân về khách hàng: địa chỉ nhà riêng; Họ và tên; thông tin khai sinh; tài sản, tình trạng hôn nhân; Thông tin liên lạc cá nhân (điện thoại, email) và các thông tin khác được liệt kê theo luật hiện hành. Khách hàng có quyền từ chối xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp này, chúng tôi đảm bảo xóa tất cả dữ liệu cá nhân khỏi trang web trong vòng ba ngày trong giờ làm việc. Khách hàng có thể từ chối như vậy bằng một e-mail đơn giản đến địa chỉ được chỉ ra trên trang của trang web của chúng tôi.